Szukaj

Regulamin

SKLEPU INTERNETOWEGO  OssoDiCane.com

Obowiązuje od dnia 01-06-2015

§ 1 Definicje

1. Sklep internetowy www.ossodicane.com- sklep internetowy, działający pod adresem www.ossodicane.coml, prowadzony przez Sprzedającego, tj. Katarzynę Cheba prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Cheba Formika, z siedzibą 31-539 Kraków ul. Kotlarska 18/6 , NIP 679 22 50 654

2. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.ossodicane.com

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.ossodicane.com

4. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.ossodicane.com

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, za pośrednictwem Internetu.

3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.

§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.ossodicane.com

2. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.

4. Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;

b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,

c) w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

9.Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 4 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 5 Dostawa

1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

2. Przesyłki w Sklepie internetowym ossodicane.com wysyłane są na następujące sposoby:

a) Pocztą Polską;

b) Kurierem

c) Paczkomatami InPost

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie nadania jej w placówce Poczty Polskiej lub powierzenia jej kurierowi  lub nadaniu w Paczkomacie InPost.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 5 dni roboczych) i czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7. Dowód zakupu – faktura VAT zostaje dołączony do przesyłki wg danych umieszczonych w formularzu przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

9. W przypadku zamówienia o wartości co najmniej 150,00 zł brutto opłacone z góry Sklep internetowy pokrywa koszty przesyłki. Dotyczy to tylko i wyłącznie przesyłek na terenie Polski.

§ 6 Sposoby płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem tradycyjnym

- za pobraniem

- za pomocą platformy PayPal 

- płatnością onlinę

- kartą płatniczą:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, w tym w formie maila wysłanego na adres biuro@ossodicane.co

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na adres Katarzyna Cheba FORMIKA 30-538 Kraków ul. Parkowa 16A/15 na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§ 8 Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, w której doszło do zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

§ 9 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym www.ossodicane.com

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę Katarzyna Cheba Formika wyłącznie w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter z aktualną ofertą Sklepu oraz promocjami).

4. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

5. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: nazwisko i imię, numer telefonu, adres do korespondencji, dane do faktury, adres poczty elektronicznej Klienta, a w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

8. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej www. ossodicane.com

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów.

3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

Życzymy udanych zakupów !


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów